Wednesday, May 23, 2012

सरकारले दिन सक्ने र नसक्ने

सरकारले दिन नसक्ने भनेको रोजगार, स्वास्थ्य उपचार, सुलभ र गतिलो शिक्षा, बिजुली, पानी, इन्धन, मल आदि रहेछ। पहिचान, राज्य, आरक्षण, आदीबासी जे माग्नोस् दिन तयार छ।

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here