Friday, December 10, 2010

छोरी बुहरी खुशी


मलाई समाचार हेर्न मन मर्दै गा'कोमा घरका छोरी, बुहारी खुशी भा'का छन्।
(मज्जा लागेर चोरकेो ट्विटरबाट mildmilan)

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here